Construction Law

Construction Law Văn bản quy phạm pháp luật về Luật Xây dựng


Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
24/2011/NĐ-CP 05/04/2011 Nghị định số 24/2011/NĐ-CP ngày 05/04/2011 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2009 về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao – Kinh doanh, Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao
313/QĐ-BXD 24/03/2011 Quyết định số 313/QĐ-BXD ngày 24/03/2011 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng.
80/2010/QĐ-TTg 09/12/2010 Quyết định số 80/2010/QĐ-TTg ngày 09/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về miễn phí xây dựng
18/2010/TT-BXD 15/10/2010 Thông tư số 18/2010/TT-BXD ngày 15/10/2010 của Bộ Xây dựng về việc Quy định việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn trong hoạt động xây dựng.
01/CT-BXD 12/02/2010 Chỉ thị số 01/CT-BXD ngày 12/02/2010 của Bộ Xây dựng về tăng cường thực hiện các nội dung của Quyết định số 09/2008/QĐ-BXD ngày 06/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn xây dựng Việt nam “ Nhà ở và công trình công cộng – an toàn sinh mạng và sức khoẻ”.
40/2009/TT-BXD 09/12/2009 Thông tư số 40/2009/TT-BXD ngày 09/12/2009 của Bộ Xây dựng quy định việc áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài trong hoạt động xây dựng ở Việt Nam
120/2010/NĐ-CP 30/12/2010 Nghị định số 120/2010/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất.
20/2010/TT-BTNMT 20/10/2010 Thông tư số 20/2010/TT-BTNMT ngày 22/10/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định bổ sung về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
21/2010/TT-BXD 16/11/2010 Thông tư số 21/2010/TT-BXD ngày 16/11/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng.
50/2010/TTLT-BTC-BXD 14/04/2010 Thông tư liên tịch số 50/2010/TTLT-BTC-BXD ngày 14/04/2010 của Bộ Tài Chính – Bộ Xây dựng hướng dẫn việc quản lý, sử dụng tiền phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở.
85/2009/NĐ-CP 15/10/2009 Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng
180/2007/NĐ-CP 07/12/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị
49/2007/QĐ-TTG 11/04/2007 Về các trường hợp đặc biệt được chỉ định thầu quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 101 của Luật Xây dựng
8/2004/CT-TTG 08/03/2004 Chỉ thị về triển khai thi hành Luật Xây dựng
38/2009/QH12 19/06/2009 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản của Luật xây dựng số 16/2003/QH11, Luật đấu thầu số 61/2005/QH11, Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11, Luật đất đai số 13/2003/QH11 và Luật nhà ở số 56/2005/QH11.
34/2009/QH12 18/06/2009 Luật sửa đổi, bổ sung Điều 126 Luật Nhà ở và Điều 121 Luật Đất đai.
30/2009/QH12 17/06/2009 Luật quy hoạch đô thị

Other news